برگزاری 4 کارگاه در بطن کمپین نما،هویت شهر ما در منطقه 2

دیروزهمزمان با همایش نما در شهرداری منطقه 2 چندکارگاه آموزشی – تحلیلی در حیطه نما برگزار شد

دیروز همزمان با همایش نما 4 کارگاه آموزشی – تحلیلی در حیطه نما با موضوعات آسیب شناسی نماهای شهز تهزان ته تفکیک مناطق با ارائه دکتز علی علائی-مدیر گروه معماری دانشگاه شهید بهشتی،کارگاه آموزشی اجزای نمای آجر با ارائه مهندس سید احمد موسویسعید صنایعی،کارگاه آموزشی اجزای نما سنگ، سزامیک، ورق وشیشه با ارائه مهندس درازگیسو و تشزیح ضواتط معماری نما جناب آلای مهندس عاتدی با ارائه عابدی برگزار شد